Hissar

Projektering hiss och transportinstallationer

Hissen erbjuder i många byggnader en viktig funktion för transport av personer och gods. Dagens förväntningar och önskemål på funktion, energieffektivitet och säkerhet ställer nya krav på hissar. Numera ska exempelvis hissar som betjänar arbetslokaler och är avsedda för persontransport vara försedda med korgdörr vilket framgår av Boverkets BFS 2011:12.

Modernisering och större ändringar medför också ökade krav på hissens tillgänglighet och säkerhet, därför är det viktigt att tidigt analysera vilka åtgärder som behöver vidtas. Vi hjälper till vid projektering av din nya hiss eller modernisering av en befintlig.

Välkommen att kontakta oss när du ska anpassa dina hissar till dagens regelverk!

Referenser

Se gärna vår sida Referenser.